24 Mar, 2020

Ghid angajatori şi angajaţi privind şomajul tehnic în contextul coronavirusului SARS-CoV-2

Ghid angajatori şi angajaţi privind şomajul tehnic în contextul coronavirusului SARS-CoV-2

Guvernul a aprobat în ședința din 18.03.2020 Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementează, printre altele, condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic.

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat vor fi plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 

Care este limita maximă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în şomaj tehnic?

Bugetul asigurărilor pentru şomaj va suporta maxim 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 6/2020:

“Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.”

 

Angajatii căror companii pot beneficia de indemnizaţia de şomaj tehnic plătită din bugetul de stat? (există 2 variante)

De prevederile Ordonanţei de urgenţă urmează să beneficieze salariații angajatorilor care se află în una dintre cele două variante de mai jos.

Varianta 1: întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate ȘI dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. 

  1. Obținerea unui certificat de situație de urgență 

Modelul certificatului de situație de urgență și condițiile de acordare a acestuia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență privind șomajul tehnic.

Compania va depune o declarație care conține datele de identificare, motivul și justificarea solicitării și o declarație pe proprie răspundere pe baza unei semnături electronice.

Informaţii despre obţinerea unei semnături electronice pot fi regăsite aici:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/etape_depunere.htm.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei  http://prevenire.gov.ro/ , care va conține o secțiune dedicată în acest scop.

Pe platformă se vor încărca documente justificative: Certificatul Unic de Înregistrare, CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal, balanță contabilă certificată pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare, declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

 În situația în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, din documentele precizate la alin. (3), deci nu suntem în ipoteza obţinerii unui certificat privind starea de urgenţă, dar operatorul este în dificultate, din cauza apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens.

  1. Criterii obţinere certificat privind starea de urgenţă

Sectoarele eligibile pentru obținerea certificatelor de urgenţă sunt: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

 

Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a Certificatului de urgență vor realiza o verificare formală, de existență a documentelor încărcate de solicitant în cadrul platformei, vor genera Certificatul și îl vor transmite via e-mail prin intermediul aplicației, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Acordarea Certificatului de urgenţă se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, însă, odată obţinut, va fi valabil pe toata perioada anului 2020.                  

Pentru a fi considerată eligibilă, vor fi evaluate următoarele documente depuse de o companie: balanța contabilă, dovada contractelor suspendate, mărimea companiei. 

Compania nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat și trebuie să prezinte dovada contractelor de muncă și obligativitatea păstrării angajatului pentru cel puțin încă 6 luni.

Criteriile urmează să fie aprobate prin ordin de ministru.

 

Varianta 2: companii (nu neapărat din sectoarele eligibile) care îşi reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 și care nu au capacitatea financiară de a achita toate salariile angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței.

Rezultă astfel că pot beneficia (în limita a 75% dintre angajaţi) de indemnizațiile privind șomajul tehnic și angajații acelor companii care doar îşi reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei şi care demonstrează că nu au capacitatea financiară de a plăti salariile tuturor angajaţilor săi. Aceste companii vor trebui să depună documente suplimentare din care să reiasă scăderea încasărilor ca urmare a declarării pandemiei/stării de urgenţă, raportat la volumul cheltuielilor.

Nu este obligatoriu ca aceste din urmă companii să deţină un Certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În această situație, angajatorilor li se recomandă o prudenţă crescută cu privire la numărul salariaţilor, fiind preferabil ca doar o parte (din cei 75% angajaţi permiși) să intre în şomaj tehnic.

Pentru aceste companii, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor verifica documentele furnizate și vor stabili existența situației de urgență, urmând a transmite solicitantului un răspuns privind acordarea certificatului într-un termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.

 

Care sunt obligațiile angajatorului?

În vederea acordării indemnizației, angajatorii vor depune o cerere, prin e-mail, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social (spre exemplu, o companie care are sediul social în sectorul 2 București va depune online documentele la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă sector 2, la adresa de e-mail  alofm@s2.anofm.ro).

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Cererea va fi semnată și datată de reprezentantul legal, va fi întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă și va fi insoțită de următoarele documente:

a) certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (dacă suntem în ipoteza unei companii aflate în Varianta 1 prezentata mai sus);

b) lista angajaţilor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă.

Decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Astfel banii vor fi plătiți angajatorilor și nu direct angajaților.

Rezultă că, în primă fază, acolo unde este posibil, sumele se vor plăti angajaţilor tot de către angajator.

 

Continuarea activităţii ulterior intrării în şomaj tehnic a unei părţi a angajaţilor

Este preferabil ca şomajul tehnic să se aplice doar unui anumit departament sau anumitor angajaţi ai companiei.

Chiar şi companiile din sectoarele cele mai afectate în mod direct sau indirect de pandemie şi de instituirea stării de urgenţă de către Preşedintele României au găsit modalităţi de a-şi continua activitatea.

Astfel, restaurantele şi cafenelele au găsit modalităţi de livrare la domiciliu, companiile care desfăşoară activităţi de divertisment sau sportive au găsit modalităţi de a ţine spectacolele şi cursurile on-line, o serie de companii din industria textilă s-au reprofilat temporar pe fabricarea de echipamente de protecţie, iar firmele de transporturi de mărfuri au reuşit să-şi desfăşoare parţial activitatea în contextul amenajării de către autorităţi a unor culoare de trecere prin diverse ţări.

Astfel, angajatorii ar trebui să evalueze în mod realist, de la caz la caz, departamentele şi numărul de angajaţi care vor intra în şomaj tehnic, astfel încât să îşi asigure desfăşurarea parţială a activităţii, esenţială pentru onorarea contractelor aflate în derulare.

 

Răspunderea administratorilor pentru fals în declarații

Chiar daca inițial se face o evaluare formală, declarațiile pe proprie răspundere ale administratorilor urmează să fie verificate ulterior, fiind incidente dispozițiile legii penale pentru fals în declaraţii, fapta penală fiind pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă potrivit art. 326 C. pen. (pedepsele pot suferi modificări în contextul adoptării unor acte normative în vigoare pe perioada stării de urgenţă). 

Cu alte cuvinte, răspunderea penală a administratorului va fi atrasă în două situaţii:

  1. în ipoteza în care informaţiile furnizate privind cifra de afaceri, contractele suspendate, încasările companiei sau lista angajaţilor în șomaj tehnic, nu corespund adevărului;
  2. în ipoteza în care sumele virate în contul angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj vor căpăta alte destinaţii decât plata angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic.

 

Desfacerea contractului de muncă anterior expirării perioadei de 6 luni de la data reînceperii activităţii

Scopul măsurilor privind şomajul tehnic îl reprezintă evitarea concedierilor, atât pe parcursul, cât şi ulterior stării de urgenţă.

Angajatorii vor fi obligaţi să menţină raporturile de muncă ale angajaţilor intraţi în şomaj tehnic pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității.

Această obligaţie nu vizează posibilitatea desfacerii contractului individual de muncă anterior împlinirii termenului de 6 luni de la data reînceperii activităţii, în ipoteza unor motive ce ţin de persoana salariatului, imputabile acestuia din urmă.

Cu privire la aceste situaţii, până la conturarea unei practici în materie, instanţele vor aplica probabil jurisprudenţa conturată în aplicarea Directivei europene privind concedierile colective.

 

Obligaţiile angajatului

Potrivit art. 53 alin. (2) din Codul Muncii: “Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.”

Rezultă astfel că angajatul are două obligaţii principale pe durata şomajului tehnic: să fie la dispoziţia angajatorului şi să fie disponibil oricând pentru reînceperea activităţii.

În ipoteza în care angajatul se îmbolnăveşte pe parcursul perioadei în care se află în şomaj tehnic, acesta va beneficia de măsurile luate de Guvern privind concediul medical, care la rândul lor vor suferi modificări în contextul pandemiei.

În ipoteza în care angajaţii vor desfăşura activităţi profesionale în cadrul companiei în timpul în care primesc indemnizaţie de şomaj tehnic, va fi atrasă răspunderea angajatorului privind falsul în declarații.

 

Plata contribuţiiilor sociale pentru angajaţii aflaţi în şomaj tehnic

Potrivit art. 156 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal:

“Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti”.

 

Sprijin ulterior deblocării stării de urgenţă

Ministerul Fondurilor Europene a solicitat Comisiei Europene adoptarea de urgență a unui pachet integrat de măsuri care va permite sprijinirea economiei, în special în perioada ce va urma după deblocarea stării de urgență

Aceste măsuri au în vedere în principal evitarea riscului de dezangajare, mai ales în contextul în care angajatorii și-au asumat să păstreze salariații cel puțin 6 luni ulterior ieșirii acestora din șomaj tehnic.

Fondurile europene vor fi accesate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Autor – Av. Andrada Tarmigan, Senior Associate Oglindă & Asociații

Distribuie:

Articole recomandate